Pravilnik o kućnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o kućnom redu (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se kućni red Osnovne škole (u daljem tekstu: Škola), a posebno:

– vrijeme dolaska na posao i odlaska s posla radnika Škole

– dnevni red rada i način rada radnika u utvrđenom radnom vremenu i za vrijeme obveznih dežurstava

– prava i dužnosti roditelja i skrbnika učenika u poštivanju kućnog reda

– korištenje imovine Škole

– zabranu unošenja i korištenja sredstava, opreme i uređaja kojima se mogu izazvati požar ili eksplozija, duhanskih proizvoda, alkohola i opojnih droga

– kršenje kućnog reda i druga pitanja vezana za održavanje kućnog reda.

Članak 7.

Učiteljima nije dopušteno za vrijeme nastave slati učenike izvan prostora škole ili ih kažnjavati udaljavanjem izvan učionice.

Dnevni red rada Škole dužni su poštivati roditelji, stranke i građani.

Članak 8.

Za vrijeme nastavnih sati u prostorima Škole nije dopuštena nikakva aktivnost koja bi remetila rad učitelja i pažnju učenika.

Članak 9.

U vrijeme nastavnih radnih dana učitelji su dužni obavljati dežurstva prema dnevnom rasporedu koji određuje voditelj Područne škole, a usvaja ga Učiteljsko vijeće Područne škole. Dnevna dežurstva obavljaju najmanje dva učitelja.

Dežurni učitelj:

– dežura u hodnicima Škole i okolišu Škole za vrijeme velikog/velikih odmora

– pazi na red i disciplinu učenika u prostoru gdje obavlja dežurstvo

– kontrolira rad dežurnog učenika.

Članak 11.

Roditelji odnosno skrbnici učenika, građani i druge stranke imaju pravo ući u Školu i tražiti odgovarajuće informacije i obavijesti, isključivo u radnom vremenu određenom za rad sa strankama, odnosno utvrđenom za primanje roditelja.

Osobe iz st. 1. ovog članka dužne su prilikom ulaska u Školu dati dežurnom učeniku podatke koji se od njih zatraže.

Pravila o ponašanju učenika:

Članak 12.

Učenici borave u Školi u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno–obrazovnog rada.

Članak 13.

Učenik je dužan:

-doći u Školu najkasnije 5 minuta prije početka nastave

-napustiti Školu najkasnije 10 minuta nakon završetka školskih obveza

-kulturno se ponašati u Školi, izvan Škole, na autobusnim postajama, u autobusu na izletima i ekskurzijama i na drugim mjestima

– dolaziti uredan i pristojno odjeven u Školu

– dječaci: duge ili hlače do koljena;

– djevojčice odjevne predmete ne kraće od koljena, odjeću koja prekriva ramena i trbuh.

– nakon dolaska u Školu, odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu, te obuti papuče

– po školskim hodnicima i stubištu učenici se uvijek kreću desnom stranom, tiho i umjerenim hodom. Trčanje, naguravanje i slične neprimjerene radnje zabranjene su jer pritom učenici mogu ozlijediti sebe i druge.

Članak 16.

Učenici ne smiju sami ulaziti u zbornicu, a ako im je potreban netko od učitelja, traže ga posredstvom dežurnog učitelja, dežurnog učenika ili radnika Škole.

Članak 18.

Za vrijeme nastavnog sata učenik ne smije koristiti mobitel, glazbene i druge slične uređaje koji ometaju pozornost učenika i učitelja, već oni moraju biti isključeni. Za osobne stvari, vrijedne stvari, novac i nakit Škola ne odgovara.

 

Članak 19.

Učenici ne smiju napustiti nastavni sat bez dopuštenja predmetnog nastavnika. Nastavu može napustiti uz dopuštenje razrednika.

U iznimnim slučajevima (bolest ili ozljeda), ako je razrednik odsutan, učenik će se obratiti predmetnom nastavniku ili voditelju područne škole i tražiti dopuštenje za napuštanje nastave

Članak 20.

Učenici su dužni redovito pohađati nastavu.

Izostanak učenika s nastave zbog bolesti, roditelj odnosno staratelj djeteta dužan je opravdati u roku od 8 dana.

Za izostanke s nastave dulje od dva dana roditelj je dužan donijeti liječničku potvrdu.

Učenik može izostati s nastave po odobrenju:

– učitelja s njegovog sata

– razrednik može na zahtjev roditelja učeniku odobriti izostanak s nastave do tri nastavna dana

– ravnatelj može na zahtjev roditelja učeniku odobriti izostanak s nastave do pet nastavnih dana

za izostanak s nastave dulje od pet nastavnih dana roditelj se mora pisanim zahtjevom obratiti Učiteljskom vijeću PŠ.

Članak 21.

Neopravdani izostanci učenika s nastave, odnos i ponašanje učenika u Školi te njegov odnos prema školskim obvezama, kao i uništavanje školske imovine razlog su izricanja pedagoških mjera sukladno Pravilniku o pedagoškim mjerama.

Članak 24.

Ukoliko dođe do nesporazuma između učenika i učitelja, učenik je dužan obratiti se razredniku, koji će poduzeti odgovarajuće mjere u rješenju spora, a ako u tome ne uspije, dužan je zatražiti pomoć voditelja područne škole, koji o tome obavještava pedagoga i ravnatelja.

Članak 25.

Voditelj područne škole, u suradnji s Učiteljskim vijećem PŠ prije početka školske godine određuje kriterije i razrede iz kojih učenici dežuraju u prostoru Škole.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA I SKRBNIKA UČENIKA

Članak 26.

Roditelji i skrbnici učenika dužni su:pridržavati se kućnog reda utvrđenog ovim pravilnikom

– pratiti rad i napredovanje svoje djece i surađivati sa Školom radi ostvarivanja ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja djece i mladeži

– redovito plaćati Školi troškove u kojima sudjeluju (učenički izleti i ekskurzije, troškovi prehrane u školskoj kuhinji i sl.)

– čuvati imovinu Škole.

Članak 27.

Roditelji i skrbnici učenika u suradnji s učiteljima i stručnim suradnicima u Školi dužni su poticati svoju djecu na pridržavanje odredaba ovog Pravilnika, usvajanje kulturnih i higijenskih navika, kao i podizanje razine ekološke svijesti.

Članak 29.

Roditelji odnosno skrbnici učenika, stranke i građani dužni su čuvati imovinu škole te nadoknaditi možebitnu štetu koju učine na istoj.

Članak 30.

Novčani iznos naknade štete osobe iz ovog Pravilnika dužne su uplatiti na blagajni Škole u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o učinjenoj šteti i visini štete.

Počinjena šteta naplatit će se na temelju knjigovodstvenih podataka ili procjene ovlaštene osobe.

Članak 33.

U prostoru Škole zabranjena je:

– promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

– pušenje

– nošenje oružja

– pisanje po zidovima i inventaru Škole

– bacanje papira, žvakaćih guma i sl. izvan koševa za otpatke

– unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

– unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar i eksploziju

– igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

– unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

Učenici ne smiju bez odobrenja voditelja područne škole odnosno ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Članak 34.

Učitelji i stručni suradnici, a posebno razrednici dužni su poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti od značaja za zaštitu zdravlja učenikaod štetnih utjecaja duhanskih proizvoda, alkohola i opojnih sredstava.

Odgovori