Katalog informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN, broj: 25/13) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Fran Krsto Frankopan. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

GODIŠNJA IZVJEŠĆA: